Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Nižší gymnázium

Vyučování chemie na nižším stupni gymnázia vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou především součástí přírody a běžného života lidí. Zároveň žáci získávají informace o bezpečném, účelném zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví.

Výuka chemie je cílevědomě řízena tak, aby žáci postupně:

Ø  získávali základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie;

Ø  osvojovali si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a jednoduchých chemických reakcí, s prováděním jednoduchých pokusů a učili se nacházet vysvětlení chemických jevů, zdůvodňovat vyvozené závěry a uvádět je do širších souvislostí s praktickým využitím;

Ø  poznávali zásady bezpečné práce s běžně dostupnými chemickými látkami.

 

Hodinové dotace na nižším gymnáziu

Třída

Hodinová dotace

Praktika z chemie

Prima

0

X

Sekunda

2

X

Tercie

2

X

Kvarta

2

X

 

Vyšší gymnázium

Při studiu na vyšším stupni gymnázia vedeme žáky k hlubšímu poznávání vybraných chemických látek a reakcí, k logickému vyvozování závěrů o chování látek, především o jejich přeměnách. Výuka chemie je cílevědomě řízena tak, aby žáci postupně získávali poznatky z obecné, anorganické a organické chemie a biochemie. S vyučovacím předmětem souvisí témata z EGS + EVVO – vliv nebezpečných chemických látek na organismy a životní prostředí, znečišťování životního prostředí (vzduchu, vody), kyselé deště, využívání surovin.

 

        Hodinové dotace na vyšším gymnáziu

Třída

Hodinová dotace

Praktika z chemie

Kvinta / 1. Ročník

2

X

Sexta / 2. Ročník

2

2 hodiny jednou za 14 dní

Septima / 3. Ročník

2

X

Oktáva / 4. ročník

1

X

 

 V případě zájmu studentů se otvírá ve 3.ročníku/septimě a maturitních ročnících seminář z chemie.