Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Nepřehlédněte

Postup při odevzdávání zápisového lístku: ZMĚNA pro tento školní rok!!!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 pracovních dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky).

Doručování Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu!

 

Úložní doba na České poště je 7 kalendářních dnů.


Nepřehlédněte - PŘZK a MZK 7.5.2020 -  TERMÍNY.

 

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků GKJ  ZDE

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ GYMNÁZIA KOJETÍN  V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU  ZDE

Formulář  -  čestné  prohlášení ZDE

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. ročník - 2012/2013
Tematické zaměření ročníku:
„Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ (s využitím mezipředmětových vztahů s občanskou a rodinnou výchovou a ČJ a literaturou)

Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

V pátek 2. 11. 2012 proběhlo v Přerově oblastní kolo soutěže Pišqworky, kterého se zúčastnilo 17 týmů. Naši školu reprezentovaly tři týmy, složené z nejúspěšnějších soutěžících ve školním kole – dva týmy z vyššího a jeden z nižšího gymnázia. Pro tým benjamínků (Pechovci) to byla skvělá příležitost k rozkoukání, oba týmy starších se probojovaly do finále a nakonec obsadily první dvě místa. Naši školu i celou oblast budou reprezentovat v krajském kole. Děkujeme všem za reprezentaci školy a budeme držet palce!

dj

Dne 1.10. navštívily zástupkyně polské školy Jana Pavla II v Jamielniku naše gymnázium. Předmětem této schůzky bylo projednání výměnných studijních a poznávacích programů pro české i polské studenty. Naše škola bude hostit studenty z Jamielniku v dubnu 2013 a studenti z Gymnázia Kojetín odjedou do Polska v září 2013.

Gymnázium Kojetín Sv. Čecha 683 získalo grant v hodnotě 20000EUR v rámci programu Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení. Program Comenius pomocí různých grantů podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a středních škol v Evropě a podporuje také spolupráci jejich zřizovatelů (obcí, krajů). Dále program podporuje aktivity umožňující žákům starším 15 let, studentům vysokých škol pedagogického zaměření a pracovníkům ve vzdělávání účastnit se studijních pobytů, stáží, či kurzů.

31.10.2012 na kojetínském gymnáziu strašilo. Mezi nejmladší studenty náhle přišel kostlivec, kouzelník a čarodějnice. K tradičním halloweenským aktivitám patří lovení jablíček tzv. „ apple bobbing“ a vyřezávání dýní (pumpkin carving). Malá strašidýlka navštívila i ředitelnu. Závěr párty jsme strávili jazykovou hrou „word snake“.

Více info a fotogalerie na facebooku: www.facebook.com/gymkoj

Původ a vznik nových věcí záleží mnohdy na náhodných okolnostech, které s vlastním problémem nemají naprosto nic společného.

Otto Wichterle

         V září 2010 zahájí místní gymnázium svůj osmnáctý školní rok. S nadsázkou se dá říci, že dětská léta minula a nastává období plnoletosti. Na tuto pomyslnou plnoletost se gymnázium sedmnáct let usilovně připravovalo. Jeho zrod nebyl nikterak snadný, gymnázium bylo mnohými občany Kojetína dítě nechtěné a své právo na existenci muselo (a dodnes musí) tvrdě obhajovat. První kroky občas doprovázely pády a ty, jak je známo, bolí. Bylo nutné projít počáteční nedůvěrou v novou instituci, přezíravým postojem škol „s tradicí“, sehnat prostory pro výuku, protože chyběla vlastní budova, nakoupit pomůcky, učebnice, vytvořit stabilní pedagogický sbor atd. Měli jsme však obrovskou chuť do práce, skvělé žáky a přízeň místní radnice, která si uvědomovala, že budoucnost města je podmíněna i vzděláním jeho obyvatel a že gymnázium je jedinou střední školou, která zde působí.
         Od září 1993 do srpna 2001 nalezlo gymnázium azyl v prostorách ZŠ, Kojetín, S. Čecha 586. Jednalo se o nouzové řešení, které nevyhovovalo ani jedné ze škol a situaci nevylepšila ani realizovaná nadstavba budovy školy. Představy o důstojné vlastní budově školy ztroskotaly na finančních požadavcích i na výběru vhodné lokality. V listopadu 1999 gymnázium nečekaně získalo s pomocí představenstva města Kojetína právo hospodaření s budovou bývalé ISŠ Kojetín, S. Čecha 683 a díky dotaci ve výši ca 40 mil. Kč na přístavbu učeben a hřiště a na rekonstrukci stávající budovy, kterou gymnázium obdrželo a proinvestovalo v letech 2000 – 2001, jsme v září 2001 mohli zahájit výuku ve vlastní budově. Sen o vlastní budově se proměnil v příjemnou realitu. Ne však úplně, omezený počet učeben nám nedovoloval takové zajištění výuky a školních aktivit, jaké bychom si představovali. Řešení se nabízelo ve vybudování půdní vestavby. Prosazení tohoto investičního požadavku trvalo celkem osm let, ale výsledek za tu námahu určitě stál.

Pokud jste i stavěli vzdušné zámky, není vaše práce ztracená, když si pod ně postavíte základy.

Thomas Carlyle

         Projekt  „Půdní vestavba pro rozšíření výuky“ ve výši 23 774 463 Kč, k němuž jsme získali požehnání Olomouckého kraje, byl spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Střední Morava. V rámci projektu bylo v období červen 2009 - duben 2010 vytvořeno pět učeben (jedna multimediální, jedna kmenová a tři jazykové), které budou k výuce využívat zejména žáci gymnázia, ale také partneři projektu, tj. MěKS a MěDDM, a to pro jazykové kurzy. Učitelům budou sloužit tři nové kabinety.
         V rámci realizace projektu bylo myšleno i na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro jejich bezproblémový pohyb po gymnáziu slouží již dnes vymezené parkovací plochy ve dvorní části objektu školy a rampa k bočnímu únikovému schodišti. Nově vybudovaný výtah s vybavením pro ZTP ve stávající přístavbě umožní bezbariérový pohyb osob po celé budově.

Pozorovat řemeslníka, který opravdu ovládá svou práci, to se vyrovná zážitku z dokonalého uměleckého díla.

Ladislav Smoljak

         Pro realizaci půdní vestavby byla vybrána firma PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. Firma se musela vypořádat nejen se stavbou samotnou, což pro ni, jak se ukázalo, nebyl žádný problém, ale navíc byla nucena řešit celou řadu okolností, se kterými se na staveništích pravděpodobně často nesetkávala. Skloubení požadavků školy na podmínky výuky s průběhem stavebních prací se občas blížilo k potřebě vynaleznout gumové kladivo, bezhlučné brusky a neviditelné řemeslníky. Firma PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o si se všemi překážkami a nástrahami hravě poradila. Je třeba ocenit nejen poctivou řemeslnou práci zaměstnanců firmy, ale také ochotu řešit nenadálé situace, jejich vstřícnost a vysokou úroveň komunikace se zadavatelem.
         Slavnostní otevření půdní vestavby, které se konalo 26.5.2010, se neslo v duchu příjemné a pohodové atmosféry. Poděkování vedení školy a Žákovského parlamentu bylo směrováno nejen k firmě PTÁČEK, ale i k dalším, kteří se do společného díla zapojili, projektantu Ing. P. Olšovskému, firmě GHC regio, představitelům Olomouckého kraje a města Kojetína, členům Školské rady gymnázia. Po sedmnácti letech gymnázium proměnilo svůj sen o důstojné budově školy ve skutečnost. Tímto však nic nekončí, sny mění pouhou existenci v život a gymnázium je plné skvělých lidí, jejichž další sny stojí za to uvést v realitu…

Švédová

banner pIšQworky

Studijní poznávací zájezd do Francie
Paříž – zámky na Loiře a Versailles ve dnech 1. – 6. 6. 2013
Informace a závazná přihláška

Jako každý rok zamáčkli studenti oktávy slzu, zamávali gymnáziu a s těžkým srdcem se na několik dní rozloučili se všemi krásami Kojetína - a že jich není málo – a vrhli se vstříc všem nebezpečenstvím Prahy – a těch je ještě víc.

 

Stránky