Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Laboratorní práce z fyziky jsou praktickou částí předmětů Laboratorní práce z  fyziky a biologie v primě, Praktikum z fyziky v kvintě osmiletého studia  a prvním ročníku čtyřletého studia a předmětu Fyzika v ostatních  ročnících.

Cílem laboratorní práce je seznámit studenty se základními fyzikálními experimentálními metodami při měření a s postupy při zpracování výsledků měření a tyto vědomosti aplikovat na jednoduchých praktických úlohách.

Při měření zpravidla postupujeme ve třech krocích.

     1) přípravu měření, během které je nutné se seznámit s poznatky, které se týkají měřené veličiny, zvolit vhodný princip a odpovídající metodu měření, vybrat potřebná měřidla a naučit se s nimi manipulovat, uvážit, které vnější podmínky mohou mít vliv na výsledky měření a které chyby mohou nastat a naplánovat postup měření;

     2)  vlastní měření;

        3)  zpracování výsledků měření v protokolu laboratorní práce.

 

Protokoly laboratorních prací z fyziky

 

Protokol je záznamem o provedeném laboratorním měření, který obsahuje následující části:

    1.  Hlavička - název školy: Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683; Protokol laboratorní práce z fyziky číslo......; jméno a příjmení autora; datum měření; třída; školní rok; jména a příjmení spolupracovníků; prostor pro hodnocení práce vyučujícím.

   2.   Úkol  - název práce formulovaný jako úkol laboratorní práce

   3.   Pomůcky - seznam všech pomůcek použitých během vypracování laboratorní práce

   4.   Postup - stručný popis postupu práce při laboratorním měření, lze uvést v souvislých větách nebo pomocí odrážek, s teoretickým vysvětlením použitých vztahů, případně fyzikálních zákonů atd. Popis postupu práce bude srozumitelnější, bude-li doplněn schématem zapojení, nákresem nebo obrázkem sestavení pomůcek potřebných k měření.

   5.   Vypracování - zpracování naměřených veličin se uvádí v takovém pořadí, jak je uvedeno v postupu protokolu. Hlavní částí každého vypracováni jsou přehledné tabulky naměřených hodnot. V hlavičce tabulky se uvede v prvním sloupci pořadové číslo měření, v dalších pak měřené veličiny s jednotkou a odchylky měřené veličiny s jednotkou. Početní zpracování tabulky není nutné podrobně zapisovat, důležitý je poslední řádek, ze kterého je potřeba pod každou tabulku zapsat výsledek vašeho zpracování, tj. hodnota, plus mínus odchylka měření, jednotka veličiny a relativní chyba v procentech. Pod tabulkou a jejím zpracováním se uvedou další případné výpočty a grafy. Jak v grafu, tak i v tabulce musí být každá veličina uvedena s jednotkou.

   6.   Závěr - v závěru jsou uvedeny naměřené hodnoty nebo vypočítané výsledky přehledně v pořadí podle postupu. Autor porovná vzájemně výsledky získané různými metodami a vysvětlí případné rozdíly. Přesnost či nepřesnost měření  posuzuje také podle relativní chyby naměřených hodnot.

 

Protokol by měl být přehledný a upravený, odevzdává se ve vytištěné formě na kancelářském papíru formátu A4 nebo ručně psaný na nelinkovaném papíru formátu A4, podle instrukcí vyučujícího.

 

Protokol je potřeba odevzdat do čtrnácti (kalendářních) dnů od provedení měření.