Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Hodnocení projektu „Zavádění nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje“ ze strany partnera – Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci:

1. Jakým způsobem doplnilo obsah vzdělávacího programu na středních školách
    začlenění tématu o trestné činnosti a občanskoprávních soudních sporech.

Kapitoly týkající se trestné činnosti a občanskoprávních sporů v současné době absentují ve výuce studentů na středních školách. V současnosti jsou studenti v předmětech základy společenských věd, chemie a biologie připravováni převážně teoretickým způsobem. Praktické soudní příklady jsou dostatečně podnětné a zajímavé pro mladou generaci – jsou tedy velmi vhodným motivačním prostředkem k výuce na střední škole. Reálné soudní případy přizpůsobené vzdělávacímu programu na středních školách jsou vhodným rozšířením výuky základů společenských věd, biologie i chemie.

2. Zhodnocení přínosu projektu pro výuku chemie a biologie.

Biologie a chemie jsou v současnosti ve výuce na středních školách chápány zejména jako teoretické disciplíny. Jsou sice doplněny laboratorními cvičeními, ale jejich náplň do značné míry kopíruje teoretickou výuku, obsahuje zejména dokládající experimenty bez výraznějšího propojení s praxí. Jistá forma situovaného učení v sobě skrývá výrazný motivační potenciál, který vedle změny naladění může ovlivnit i vnímání předmětu samotného. Moduly do biologie a chemie byly voleny tak, aby byly dobře implementovatelné do školního vzdělávacího programu tak, aby mohly být naplňovány klíčové kompetence žáků. Moduly jsou koncipovány tak, aby vedle motivačního úkolu plnily rovněž úkoly vzdělávací. Je na učiteli, která z rolí převáží a jak bude modul použit. I proto byly zařazeny návodné otázky snadnější i složitější.

3. Poznatky ze zpracovávání modulů chemie a biologie.

Moduly z biologie a chemie musely respektovat „soudní“ správnost a použití reálných příkladů z praxe i zařaditelnost a použitelnost v běžné výuce laboratorních cvičení biologie a chemie. Proto byl poměrně obtížný samotný výběr témat, která nabídla Soudcovská unie. Z pohledu výuky biologie a chemie byly zpracovány pasáže z oblasti analýzy iontů (aniontů i kationtů kovů), etanolu (fyziologické působení na organismus, vlastnosti a výroba etanolu, metabolické odbourávání etahanolu; téma je použitelné v biologii i chemii) a houby (lysohlávky, tvorba preparátů výtrusů hub, zneužívání halucinogenních látek z lysohlávek, chemická struktura obsažených omamných látek;  reaktivita, fyziologické působení na organismus; téma je použitelné i v biologii i v chemii).   

4. Zhodnocení exkurze žáků Gymnázia Kojetín v laboratořích PřF UP v
    Olomouci.

Exkurze žáků Gymnázia Kojetín v biologických a chemických laboratořích Univerzity Palackého v Olomouci proběhla 11. listopadu 2011. Studenti se aktivně účastnili workshopu týkajícího se forenzní biologie, prakticky si vyzkoušeli identifikovat druh dřeva z třísky, vytvořili vlastní otiskové preparáty listů pomocí kterých identifikovali druh traviny z kousku listu. Workshop byl doplněn exkurzí v chemických laboratořích s praktickými ukázkami analýzy forenzně zajímavých vzorků.
Exkurze byla hodnocena zpětnovazebním dotazníkem. Evaluace se zaměřila na evaluaci materiálů pro studenty, evaluaci lektorů a připravenosti exkurze. Z vyplněných evaluačních dotazníků vyplynulo, že exkurze byla přiměřená věku studentů, studenti byli spokojeni s průběhem i materiály, které na exkurzi získali. Celkově exkurzi hodnotili jako velmi zdařilou a lze ji doporučit pro zařazení do inovovaného vzdělávacího školního programu.

5. Možnosti další spolupráce mezi PřF UP v Olomouci a Gymnáziem Kojetín.  

Prostřednictvím projektu bylo navázáno bližší partnerství Gymnázia Kojetín a Univerzity Palackého v Olomouci. Oba partneři společně naplňovali cíle projektu. Při spolupráci vyplynuly nemalé možnosti další spolupráce mezi institucemi. Univerzita Palackého rozšířila nabídku studia do oblasti forenzních disciplín (Analytická chemie se zaměřením na forenzní vědy), přivítá tedy možnosti exkurzí studentů Gymnázia Kojetín v dalším období. Další možnosti spolupráce plynou z možnosti konzultačních a poradenských aktivit UP, společných projektů z oblasti společenských i přírodovědných věd apod. Možné oblasti spolupráce budou diskutovány na pravidelných setkání zástupců PřF UP a vedení gymnázia.