Přihlášení

Powered by Drupal

Projekty

Jste zde

Domů

Hodnocení projektu „Zavádění nových metod vycházejících z právní praxe ve výuce společenskovědních předmětů, chemie a biologie na středních školách Olomouckého kraje“ ze strany partnera – Soudcovská unie ČR:
 

1/Mám zkušenost s tím,že současný vzdělávací program na středních školách zahrnuje předmět práva všeobecně. Výuka nezbytného teoretického základu je  nezbytná,ale uvedené programy nejsou zpravidla obohaceny o aplikační případy. Myslím, že právě  ukázka každodenního sepjetí práva životem každého občana je výbornou pobídkou a probuzením zájmu studentů. Doplnění vzdělávacího programu tím, že bylo začleněno téma trestné činnosti a občanskoprávních sporů, by mohlo splnit očekávaný cíl, tedy vzbuzení většího zájmu studentů, schopnost  studentů provázat teoretické vědomosti s praxí, rozšíření  vědomostí z běžných právních oborů. Velmi přínosná je možnost zpřístupnit studentům každodenní dopady práva na život  běžného občana  a také možnost usnadnit,aby si uvědomili souvislosti  běžných právních vztahů,ve kterých se pohybují Velký přínos spatřuji v rozšíření právního vědomí studentů, uvědomění si  nejen svých práv, ale i svých povinností.

2/Výběr zpracovaných soudních případů byl veden tak, aby byly pro studenty atraktivní, dobře pochopitelné a postihovaly situace, se kterými se má  běžný občan  víceméně  běžně možnost  setkat. V civilní oblasti se jedná o situace, které jsou poměrně běžné nebo mohou dobře ilustrovat problematiku základních institutů občanského práva. Trestní případy  zachycují  rovněž poměrně obvyklý a frekventovaný druh trestné činnosti,usnadňují pochopení základních jednání, která porušují ustanovení trestního zákona a objasňují základní procesní postupy. Ilustrace vedení soudního procesu  věrně ilustruje průběh trestního řízení.

3/Forma vyhodnocení projektu byla provedena  jak ze strany studentů,tak odborných řešitelů.Zde byla důležitá zpětná vazba od studentů.Studentů se  v rámci dotazníků vyjádřili jak k přiblížení problematiky z hlediska oblasti práva,tak ke konkrétnímu obsahu a formě  zpracování případu. Ze zpracovaných odpovědí podle těchto dotazníků vyplynulo,že  ve velké většině případů  studenti dané oblasti porozuměli a obsahově jim byla rovněž přiblížena srozumitelně a pochopitelně. K otázkám formy byli studenti zdrženlivější, je však nutno říci,že s ohledem na obsah  a zpracované oblasti se mi jeví forma zpracování případů jako zcela přiměřená.

4/Besedy se studenty hodnotím jako velmi přínosné.Mám bohaté zkušenosti s besedami na různých typech středních škol a musím uvést, že  při besedě se studenty,kteří absolvovali výuku podle rozšířeného vzdělávacího programu, byl patrný rozdíl, Studenti byli v problematice více orientovaní, projevovali zájem,byli aktivní. Přednášející tak měli možnost bezprostředně reagovat a  vysvětlovat ,studenti naopak mohli vznášet dotazy, na které nebylo možno v rámci výuky ze strany vyučujících odpovědět.

5/ Po celou dobu spolupráce  byla spolupráce s příjemcem podpory – Gymnázium Kojetín vynikající.Partneři měli jasně vytýčené cíle i požadavky na odborné řešitele,velmi dobrou představu o jednotlivých krocích i celém vyznění projektu. Veškeré podklady byly dodávány v dohodnutých termínech a velmi vstřícná atmosféra přispěla k operativnímu řešení jakýchkoli nově vyvstalých problémů či úkolů. Osobní  konzultování postupu nebylo výjimkou a veškerá komunikace probíhala ve vzájemném respektu.
Úrovni zpracování školícího materiálu prospěla dokonalá vzájemná komunikace,výborné pochopení odborných řešení,zapracování připomínek.Přitom byli partneři naopak schopni odborným řešitelům přiblížit problematiku výuky a z toho vycházejících potřeb pro zpracování odborného řešení,zejména výběru vhodných případových studií.Tato výborná spolupráce se projevoval zejména v aktivním a průběžném vyměňování všech poznatků.

Partneři z Gymnázia Kojetín byli připraveni vždy obratem jednat o jakýchkoli podnětech či připomínkách,ochotně vysvětlovali své cíle i připomínky. Také věnovali patřičnou pozornost věcným připomínkám, tyto zapracovali do projektu, byli schopni a ochotni o odborné problematice diskutovat a respektovali doporučení odborných řešitelů.
Spolupráce s partnery byla vynikající, komunikace na velmi dobré úrovni, vzájemné obohacení novými zkušenostmi bylo velmi přínosné.Velmi pozitivně hodnotím snahu partnerů o  propojení teorie s praxí ,a to se skutečným poctivým  respektováním  odborné úrovně  takových praktických poznatků

6/Myslím,že pokračování ve spolupráci mezi Soudcovskou unií ČR a Gymnáziem Kojetín je velkým závazkem a výzvou.V rámci výuky předmětu občan a právo je možno vytvořit novou učební pomůcku, která by mohla provázet další rozšíření výuky a napomoci rozšíření dalších témat v rámci vzdělávacího programu.

       Po celou dobu spolupráce  byla komunikace vynikající,partneři měli jasně vytýčené cíle i požadavky na odborné řešitele,velmi dobrou představu o jednotlivých krocích i celém vyznění projektu.Veškeré podklady byly dodávány v dohodnutých termínech a velmi vstřícná atmosféra přispěla k operativnímu řešení jakýchkoli nově vyvstalých problémů či úkolů.Osobní  konzultování postupu nebylo výjimkou a veškerá komunikace probíhala ve vzájemném respektu.

JUDr. Margita Marková